STATUT

SENSE Logo

Na temelju članka 13. Zakona o udrugama (“Narodne novine” broj 74/14) na skupštini Udruge SENSE - Centar za tranzicijsku pravdu, održanoj 9. rujna 2015. u Puli,

 usvojen je sljedeći

 

                                                             S T A T U T

Čl. 1.

Ovim statutom uređuje se:

 • načela djelovanja SENSE Centra za tranzicijsku pravdu
 • naziv i sjedište udruge
 • izgled pečata udruge
 • svrha i ci­ljevi 
 • područje djelovanja
 • djelatnosti kojima se ostvaruju ci­ljevi
 • način osiguranja javnosti djelovanja udruge
 • članstvo u udruzi, te prava i obveze članova i članica
 • tijela udruge, ­njihov sastav, izbor, opoziv, ovlas­ti, način odlučiva­nja i trajanje mandata
 • zastupa­nje udruge
 • prestanak postoja­nja udruge
 • imovina, način stjeca­nja imovine i raspolaganje imovinom
 • rješava­nje sporova i sukoba interesa unutar udruge
 • postupak s imovinom u slučaju prestanka postojanja udruge
 • izbor i opoziv likvidatora udruge
 • druga pitanja značajna za rad

 

NAČELA DJELOVANJA SENSE-CTP

Čl. 2.

SENSE  djeluje sukladno načelima:

1. prava građana na slobodno i dobrovoljno samoorganiziranje i samoodređenje;
2. poštivanja ljudskih prava;
3. solidarnosti, suosjećanja i podrške žrtavama kršenja ljudskih prava;
4. tolerancije i nenasilja;
5. poštivanja različitosti;
6. autonomnosti u odnosu na bilo koju instituciju;
7. kritičkog odnosa prema društvenim pojavama;
8. nepristranog prikupljanja podataka;
9. metodoloških postupaka koji osiguravaju objektivnost u analizi prikupljenih podataka;
10. javnosti rada.

 

NAZIV I SJEDIŠTE

Čl. 3.

Naziv udruge na hrvatskom jeziku glasi: SENSE - Centar tranzicijsku pravdu.

Službeni skraćeni naziv udruge glasi: SENSE- CTP.

Naziv na engleskom jeziku glasi: SENSE – Transitional Justice Center.

 

Čl. 4.

Sjedište SENSE-CTP je u Puli, Danteov Trg br. 3

Odluku o promjeni adrese sjedišta donosi Skupština udruge .

 

Čl. 5.

SENSE - CTP je udruga registrirana pri Uredu državne uprave Istarske županije.

SENSE- CTP  je neprofitna pravna osoba.

 

IZGLED PEČATA

Čl.6.

SENSE-CTP ima pečat.

Odluku o izgledu znaka i pečata donosi Skupština udruge.

Pečat mogu koristiti samo osobe ovlaštene za zastupanje udruge.

Pečat čuvaju predsjednik i tajnik udruge

Pečat udruge je okruglog oblika, promjera 3 cm, s nazivom: SENSE - Centar za tranzicijsku pravde, Pula.

 

UDRUŽIVANJE

Čl.  7.

Radi ostvarivanja ciljeva utvrđenih u ovom Statutu SENSE-CTP se može udružiti ili povezati s organizacijama koje imaju slične ciljeve i predmet djelovanja u zemlji i inozemstvu.

Odluku o udruživanju ili učlanjivanju, kao i odluku o raskidanju suradnje i razdruživanju, donosi Skupština udruge

 

JAVNOST RADA

Čl.  8.

Rad udruge SENSE-CTP i svih njezinih tijela je javan.

Javnost rada osigurava se objavama publikacija i informiranjem putem javnih medija, elektroničke pošte i Internet stranica SENSE- CTP te internim obavještavanjem članova i članica.

SENSE-CTP  redovito objavljuje godišnje financijske i izvještaje o radu

 

ZADAĆA, SVRHA I CILJEVI UDRUGE

Čl. 9.

Udruga je osnovana u cilju promicanja, razvitka i unapređenja  principa i procesa ttanzicijske pravde kao i individualnih i društvenih procesa suočavanja s prošlošću radi oslobađanja društva od mitoloških okova i izgradnje održivog mira.

Cilj SENSE–CTP  jest poticanje procesa suočavanja s prošlošću u Hrvatskoj i drugim državama regije koje su bile zahvaćene ratovima iz Devedesetih godina, prezentiranjem i publiciranjem činjeničnih i pravnih nalaza Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju (MKSJ).

Tu zadaću udruga će ostvarivati u suradnji s MKSJ, srodnim udrugama za ljudska prava i tranzicijsku pravdu u regiji i u inozemstvu, udrugama žrtava i obitelji nestalih, drugim organizacijama civilnoga društva i civilnim inicijativama, međunarodnim institucijama i organizacijama, institucijama državne i lokalne vlasti, znanstvenim institucijama, medijima, vjerskim zajednicama te ostalim zainteresiranima.

 

PODRUČJE DJELOVANJA UDRUGE

Čl. 10.

SENSE-CTP djeluje na području zagovaranja odgovornosti i suprostavljanja kulturi nekažnjivosti, promociji ljudskih prava i vladavive zakona, afirmaciji demokratske političke kulture, obrazovanju za suočavanja s prošlošću, razvijanju kulture sjećanja, društvenog i umjetničkog dijaloga za  toleranciju, međunarodne suradnje za izgradnju povjerenja i održivog mira i drugim područjima sukladno ciljevima.

 

DJELATNOSTI UDRUGE

Čl. 11.

Djelatnosti udruge SENSE-CTP su:

 1. prikupljanje, dokumentiranje i prezentiranje građe o tome na koji su način ratni zločini i druga teška kršenja medjunarodnog humanitarnog prava istraženi, dokumentirani i procesuirani pred Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju ;
 2. uspostavljanje pretražive baze podataka i publiciranje dokumentacije, istraživanja i rezultata analize građe;
 3. produbljivanje javnog dijaloga i pokretanje kreiranja javnih politika koje potiču suočavanje sa prošlošću;
 4. edukacija mladih i drugih skupina za suočavanje s prošlošću;
 5. podržavanje demokratskih procesa i promicanje ljudskih prava;
 6. aktivnosti na području suvremene kulture i umjetnosti koje potiču suočavanje s prošlošću;
 7. znanstvena, razvojna i druga istraživanja u suradnji s sveučilištima, znanstvenim institutima i zavodima te drugim organizacijama civilnog društva;
 8. organiziranje javnih i stručnih skupova i tribina iz okvira područja djelovanja udruge.

 

Čl. 12.

Radi ostvarivanja ciljeva SENSE-CTP će, sukladno posebnim propisima, obavljati sljedeće gospodarske djelatnosti:

 • izdavačka djelatnost - izdavanje knjiga, stručnih i ostalih publikacija te audiovizualnih materijala;
 • usluge savjetovanja, organizacije sastanaka, seminara, konferencija i studijskih obilazaka i putovanja na teme vezane uz zadaču SENSE-CTP;
 • priprema obrazovnih programa za suočavanje s prošlošću i civilno društvo; 
 • priprema izložbi o radu i nalazima MKSJ;
 • ostale djelatnosti organizacija za ljudska prava vezane uz zadaću Udruge..

Za ostvarivanje ciljeva i zadaća utvrđenih člancima 11. I 12.. ovog statuta, Udruga donosi godišnje i operativne planove i programe.   

 

ČLANSTVO UDRUGE

Čl. 13.

Članstvo u SENSE-CTP je dobrovoljno.

Članom Udruge može postati svaka fizička osoba i pravna osoba.

Članom Udruge se postaje upisom u popis članova koji vodi tajnik Udruge.

Članom/članicom udruge može postati punoljetna osoba koja izjavi i svojim djelovanjem potvrdi želju i sposobnost da radi na ostvarivanju ciljeva djelovanja SENSE-CTP  te prihvaća odredbe Statuta.

Članom/članicom se postaje danom donošenja odluke Skupštine o prijemu u članstvo.

Evidenciju članova i članica sastancima tijela udruge u koje su  izabrani/e ili koje čine tijekom dvije godine vodi Predsjednik/ca udruge i o tome pismeno podnosi izvješće Upravnom odboru mjesec dana prije redovnog zasjedanja godišnje Skupštine.

Registar članstva vodi Tajnik/ica udruge.

Registar članova vodi se elektronički i sadrži podatke o osobnom imenu  članalanice, OIB-u, datumu rođenja, adresi stanovanja, broju telefona, mail adresi, datumu pristupanja udruzi, kategoriji članstva te datumu prestanka članstva u udruzi.

Čl. 14.

Prava i obveze članova i članica su:

biti informirani i sudjelovati u radu SENSE-CTP na ostvarenju cilja udruge.

Dužnosti članova SENSE-CTP su:

 • aktivno sudjelovanje u djelatnostima  SENSE-CTP i društvenom suočavanju s prošlošću,
 • čuvanje i podizanje ugleda SENSE-CTP,
 • čuvanje materijalnih dobara SENSE-CTP,
 • izvršavanje preuzetih obveza za njihovo ostvarivanje,
 • Pridržavanja odredaba ovog Statuta i drugih općih akata SENSE-CTP

Članovi i članice SENSE-CTP imaju pravo žalbe Skupštini zbog povrede članskih prava, kao i statusa člana/ice.

Čl. 15.

Članstvo u SENSE-CTP prestaje smrću, istupanjem iz Udruge te isključenjem iz članstva.

Odluka o isključenju donosi se zbog:

 • neaktivnosti koja otežava rad udruge;
 • djelovanja u suprotnosti s misijom i vizijom Udruge;
 • pripadnosti grupi/skupini ili pravnoj osobi čije se djelovanje kosi sa zadaćom, vrijednostima i ciljevima Udruge;
 • djelovanja koje šteti ugledu i djelovanju udruge.

Odluku o isključenju člana iz Udruge donosi Predsjednik/ca. Isključeni član ima pravo u roku od petnaest dana, računajući od dana dostave odluke, podnijeti žalbu Skupštini Udruge.

Skupština je dužna riješiti žalbu u roku 30 dana računajući od dana dostave žalbe. Odluka Skupštine Udruge o isključenju je konačna.

TIJELA UDRUGE, SASTAV, IZBOR, OPOZIV, OVLAS­TI,  NAČIN ODLUČIVA­NJA I TRAJA­NJE MANDATA

Čl. 16.

Tijela udruge SENSE-CTP su:

 • Skupština,
 • Predsjednik/ca
 • Dopredsjednik/ca
 • Tajnik/ca

 

Skupština

Čl. 17.

Skupština je najviše tijelo SENSE-CTP.

Skupštinu čine članovi/ice udruge .

Skupština se sastaje jednom godišnje na redovnom zasjedanju.

Odluku o sazivu donosi Predsjednik/ca udruge. Predsjednik vrši i sve priremne radnje za održavanje Skupštine.

Skupština se sastaje izvanredno temeljem odluke Predsjednika udruge ili na zahtjev natpolovične većine članova.

Predsjednik/ca udruge je ujedno i predsjedavajući Skupštine.

U slučaju isteka mandata tijelima udruge Skupštinu saziva zadnja ovlaštena osoba za zastupanje upisana u Registar udruga.

 

Čl. 18.

Skupština odlučuje pravovaljano ako je nazočna natpolovična većina svih članova Skupštine, a odluke donosi većinom glasova nazočnih članova, ako Statutom nije određena posebna većina.

 

Čl. 19.

Skupština udruge:

 • utvrđuje politiku razvitka Udruge,
 • donosi i mijenja Statut Udruge,
 • donosi financijski plan i završni račun,
 • donosi druge akte i odluke vezane za rad Udruge,
 • bira i razrješuje dužnosti Predsjednika/ce, Dopredsjednika/ce i Tajnika/ce Udruge,
 • razmatra i usvaja izvješća o radu Udruge,
 • daje smjernice za rad Udruge,
 • odlučuje o žalbama članova na odluke o isključenju iz Udruge,
 • odlučuje o udruživanju i učlanjenu s drugim udrugama;
 • odlučuje o prestanku rada Udruge,
 • imenuje likvidatora/icu;
 • donosi odluku o udruživanju i učlanjivanju s drugim organizacijama na prijedlog Predsjednika/ce Udruge;
 • obavlja i druge poslove određene zakonom ili Statutom.

Ako Skupština ne usvoji izvještaj o radu SENSE-CTP, kojeg je pripremio Predsjednik/ca udruge, Skupština je dužna posebnim zaključkom utvrditi razloge neusvajanja te shodno tome poduzeti mjere sukladne odredbama ovog Statuta.

 

PREDSJEDNIK/CA UDRUGE

Čl. 20.

Izvršne funkcije i druge poslove određene ovim Statutom obavlja Predsjednik/ca Udruge.

Predsjednika/ca  Udruge bira Skupština Udruge na mandat od četiri godine.

Čl. 21.

Predsjednik/ca:

 • predstavlja zastupa Udrugu,
 • neosredno rukovodi i usmjerava profesionalni i drugi rad na izvršenju programa u skladu sa zakonom, Statutom i općim aktima te odlukama Skupštine SENSE-CTP
 • saziva Skupštinu Udruge,
 • rukovodi radom Skupštine Udruge,
 • utvrđuje prijedlog programa rada i Statuta koji se podnose Skupštini na razmatranje i prihvaćanje,
 • utvrđuje prijedloge programa djelatnosti i planove rada,
 • brine o izvršenju usvojenog programa rada i provedbi odluka Skupštine Udruge,
 • upravlja imovinom Udruge,
 • podnosi izvješće o radu Udruge Skupštini Udruge najmanje jednom godišnje, a obavezno na kraju fiskalne godine,
 • imenuje komisije i slična tijela prema potrebi, te im određuje zadatke,
 • brine se o upoznavanju javnosti s radom Skupštine Udruge,
 • nadzire materijalno i financijsko poslovanje Udruge,
 • donosi odluke o isključenju člana iz Udruge,
 • obavlja i druge poslove predviđene Statutom i drugim općim aktima Udruge.

Čl. 22.

Za svoj rad Predsjednik/ca je odgovoran Skupštini Udruge.

Predsjednik/ca podnosi Skupštini Udruge godišnje izvješće o svom radu.

 

U slučaju odsutnosti ili spriječenosti, Predsjednika/cu u svim poslovima zamjenjuje Dopredsjednik/ca. Mandat dopredsjednika traje 4 godine.

 

TAJNIK

Čl. 23.

Tajnika/cu Udruge bira i imenuje Skupština na mandat od 4 godine za obavljanje stručno-administrativnih poslova u Udruzi.

Tajnik/ca Udruge vodi registar članova.

 

Čl. 24.

Za rad u pojedinim područjima djelovanja Udruge Skupština ili Predsjednik/ca mogu osnovati stalne i povremene komisije ili druga radna tijela.

Odlukom o osnivanju komisije ili radnih tijela utvrđuje se njihov sastav, zadaća, vrijeme za koje se osnivaju i odgovornost za obavljanje poslova.

 

IMOVINA, NAČIN STJECANJA I KORIŠTENJE OSTVARENIH PRIHODA

Čl. 25.

Imovinu SENSE-CTP čini audio-vizualna, informatička i druga oprema ustupljena na korištenje od strane Agencije SENSE, kao i novčana sredstva stećena dobrovoljnim prilozima i darovima, novčana sredstva koja udruga stekne obavljanjem djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi, obavljanjem gospodarske djelatnosti, financiranjem programa i projekata udruge iz državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te fondova i/ili inozemnih izvora, kao i druga novčana sredstva stečena u skladu sa zakonom, nepokretne i pokretne stvari, kao i druga imovinska prava.

Prihodi ostvarena prodajom proizvoda i usluga  koristi se isključivo za financiranje aktivnosti udruge i za daljnji razvoj SENSE-CTP.

Čl. 26.

Udruga vodi poslovne knjige i sastavlja financijska izvješća prema propisima kojima se uređuje način vođenja računovodstva neprofitnih organizacija.

Novčana sredstva Udruge vode se na računima poslovnih banaka, a pravo raspolaganja imaju osobe ovlaštene od strane Skupštine.

 

RJEŠAVANJE SPOROVA I SUKOBA INTERESA

Čl. 27.

U slučaju potrebe sporovi se rješavaju medijacijom uz pomoć nezavisnog posrednika. U slučaju sukoba interesa, na prijedlog Predsjednika/ce, odlučuje Skupština.

 

PRESTANAK RADA UDRUGE

Čl. 28.

SENSE-CTP prestaje djelovati na temelju odluke Skupštine.

Skupština donosi Odluku o prestanku rada SENSE-CTP ukoliko zaključi da za daljnji rad nema potrebe i uvjeta.

U slučaju odluke o prestanku postojanja SENSE-CTP,  nakon vraćanja ustupljene audio-vizualne, informatičike i druge opreme Agenciji SENSE i  namirenja vjerovnika i troškova likvidacijskog, sudskog i drugih postupaka, Skupština sukladno statutu  udruge donosi odluku o prijenosu preostale imovine udruzi, ustanovi, ili zakladi koja ima iste ili slične statutarne ciljeve.

O imovini Udruge odlučit će Skupština Udruge, neovisno o razlogu prestanka rada udruge, dvotrećinskom većinom ukupnog broja članova prisutnih na Skupštini Udruge.

 

Čl. 29.

Po prestanku rada udruge postupak likvidacije sukladno Zakonu o udrugama provodi likvidator/ica.

Skupština SENSE-CTP imenuje i opoziva likvidatora/icu.

 

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Čl. 30.

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja. Statut potpisuje imenom, prezimenom, oznakom svojstva i vlastoručnim potpisom predsjednik Udruge.

potpis
Mirko Klarin, predsjednik Udruge

                             

​​​​​​​U Puli,  9. rujna  2015.