ETIČKI KODEKS

ETIČKI KODEKS

 

PRINCIPI I STANDARDI PONAŠANJA

 

1. NEPROFITNOST

1.1. Ideje kojima se vodimo nisu usmjerene na osobnu korist već na dobrobit veće grupe ljudi i društva u cjelini.

1.2. Najveći mogući obim vlastitih raspoloživih sredstava usmjeravamo prema korisnicima naših usluga.

 

2. PRAVEDAN ODNOS I JEDNAKOST

2.1. U našem djelovanju poštujemo i promovišemo najviše međunarodne standarde u oblasti zaštite ljudskih prava.

2.2. U svim našim aktivnostima i odnosima sa korisnicima, zainteresovanim partnerima, članovima lokalne zajednice i javnosti u cjelini promovišemo i dosljedno primjenjujemo jednakost i ravnopravnost, bez obzira na vjeroispovijest, spol, dob, klasnu,socijalnu, etničku, nacionalnu, religijsku, političku ili bilo kakvu drugu pripadnost ili opredijeljenost.

2.3. Poštujemo prava svojih zaposlenih i naših članova. Interna dokumenta, pravila i procedure formiramo tako da su u skladu s relevantnim međunarodnim i nacionalnim dokumentima o poštovanju ljudskih prava. Odnosimo se prema zaposlenima i volonterima s poštovanjem i

dostojanstvom, vodimo računa o zdravlju i socijalnoj sigurnosti, ulažemo u njihov razvoj i omogućavamo da iskoriste potencijale, trudimo se da adekvatno nagradimo njihov trud. Vodimo računa o zaštiti prava svojih članova i korisnika naših usluga.

2.4. U organizaciji vodimo računa o principu subsidijarnosti, težimo da donosimo odluke o pitanjima vezanim za naše korisnike uz njihovo aktivno učešće te da ih uključujemo u sve procese koji se odnose njih.

2.5. Zalažemo se za jednakopravnost spolova i osiguranje ravnopravnog učešća u svim našim inicijativama za svestrani razvoj društva. Provodimo takvu politiku i usvajamo takve procedure koje će promovisati i osigurati dosljednu primjenu principa jednakopravnosti među spolovima i

pluralizma u oblasti zapošljavanja, obuke profesionalnog usavršavanja i napredovanja.

2.6. Našu politiku razvoja ljudskih potencijala činimo osjetljivom za pitanja jednakopravnosti među spolovima, a u praktičnom djelovanju promovišemo nediskriminirajuću praksu i odnose.

2.7. Unutar naših organizacija zalažemo se za ravnopravno učešće žena u najvišim organima rukovođenja i upravljanja različitim savjetodavnim i stručnim organima i komisijama i na svim drugim mjestima gdje su one danas neadekvatno zastupljene.

2.8. Zalažemo se za promovisanje i zaštitu prava osoba sa poteškoćama u razvoju i u svom praktičnom djelovanju potičemo njihovo zapošljavanje i aktivno učešće u društvenim tokovima.

2.9. Zalažemo se za promovisanje slobode izbora seksualne orijentacije, svojim aktivnostima promovišemo principe nediskriminacije i prava na različitost

 

3. PROFESIONALNOST I JASNO DEFINISANA FINANSIJSKA POLITIKA

3.1. Posvećeni smo stalnom unapređivanju kvaliteta našeg rada. U radu angažujemo kompetentne osobe, ažurni smo, informisani, poštujemo principe dobre komunikacije.

3.2. U radu sa institucijama, organizacijama i drugim licima sa kojima sarađujemo rukovodimo se principima kompetentnosti, uzajamnog uvažavanja, poštovanja i tolerancije.

3.3. Ispunjavamo obećanja i obaveze koje preuzimamo te ne prihvatamo one za koje znamo da ih nećemo moći realizovati.

3.4. U aktivnostima u vezi sa prikupljanjem, raspolaganjem i obračunom finansijskih i drugih sredstava poštujemo integritet kako pojedinca tako i integritet organizacija.

3.5. Povjerenim sredstvima upravljamo odgovorno i efektivno.

3.6. Pri prikupljanju sredstava vodimo računa o ciljevima, programima i realnim potrebama i kapacitetima organizacije te apliciramo samo za sredstva i aktivnosti koja su uskladu sa našim ciljevima i programima te ni na koji način nećemo ugroziti njenu autonomiju i integritet.

3.7. Koristimo praksu godišnje revizije našeg finansijskog poslovanja koju obavljaju za to ovlaštene agencije.

3.8. Primjenjujemo zakonom definisani finansijski i računovodstveni sistem koji će dati jasan i detaljan pregled svih troškova i osigurati da raspoloživa sredstva budu upotrebljena u svrhe za koje su namijenjena.

 

4.TRANSPARENTNOST, ODGOVORNOST I JAVNOST U RADU

4.1. Smatramo da smo za svoj rad odgovorni prema javnosti i stoga sve aspekte svog rada činimo dostupnim, bilo da je riječ o aktivnostima, rezultatima ili finansijskim sredstvima. Kompetentnost upravljačkih struktura garantuje kvalitetno upravljanje organizacijom i pridržavanje principa koji su definisani Kodeksom.

4.2. U odnosima sa organima vlasti, korisnicima naših usluga, javnošću, donatorima i drugim potencijalnim partnerima smo transparentni i odgovorni. Informacije o našim aktivnostima, rezultatima, te izvorima finansiranja su javno dostupne.

4.3. Suzdržavamo se od aktivnosti i izbjegavamo situacije u kojima može doći do sukoba ličnih i profesionalnih interesa. Ulažemo napore i uspostavljamo procedure da sve postojeće i potencijalne sukobe interesa na vrijeme prepoznamo i spriječimo, odnosno korigujemo, tako da ni u jednoj situaciji ne nanesu štetu organizaciji, našim korisnicima, partnerima, saradnicima i imidžu organizacije u javnosti. Sukob interesa može nastati kako zbog izbjegavanja ličnih gubitaka tako i radi sticanja lične koristi bilo finansijske ili neke druge. Transparentnost odlučivanja podrazumijeva podršku objektivnim kontrolama uspostavljanja sistema za izjašnjavanje o sukobu interesa.

4.4. Privrženi smo i insistiramo na provođenju i vladavini zakona u Republici Hrvatskoj i Europskoj Uniji.

 

 

5. DOBRO UPRAVLJANJE

5.1. Nastavljamo sa usvajanjem pisanih programskih dokumenata u kojima promovišemo i afirmišemo dosljednu primjenu principa nacionalne i kulturne jednakopravnosti i prava na različitost, posebno u procesu rukovođenja i upravljanja organizacijom, politici zapošljavanja i strukturi rukovodnih i upravljačkih organa. Takvu politiku dosljedno provodimo u svim drugim našim aktivnostima na način koji je u skladu s našim misijama i osnovnim interesima korisnika naših usluga.

5.3. Članovi najviših organa upravljanja u našim organizacijama volonterski obavljaju povjerene funkcije i zadatke, s tim da im se nadoknade nastali troškovi u vezi sa uobičajenim vršenjem tih funkcija i zadataka.

 

6. SLOBODA IZRAŽAVANJA I OKUPLJANJA

6.1. Svako ima pravo na slobodu izražavanja. Ovo pravo uključuje slobodu posjedovanja sopstvenog mišljenja, primanja i saopštavanja informacija i ideja bez miješanja javnosti, drugih organizacija ili vlasti.

6.2. Svako ima pravo na slobodu mirnog okupljanja i slobodu udruživanja sa drugima radi zaštite svojih interesa.

6.3. Sloboda izražavanja i okupljanja ne smije narušiti ustavni poredak Republike Hrvatske.

 

7. AUTONOMIJA/NEZAVISNOST

7.1. Nezavisni smo u odlučivanju i ostvarivanju svojih ciljeva, aktivnosti i programa.

7.2. Uspostavljamo procedure i pravila za rad koji sprečavaju donošenje odluka koje nisu u skladu sa našim vrijednostima ili onima što ne doprinose društvenoj promjeni koju želimo postići.

7.3. Provodimo samo one aktivnosti i uspostavljamo samo takve odnose saradnje s našim partnerima u vlasti koje ne ugrožavaju našu autonomnost, osnovne interese i misiju naše organizacije i interese korisnika naših usluga.

7.4. Uz puno i dosljedno poštivanje svih vrijednosti i tradicija lokalnih zajednica u kojima djelujemo, zalažemo se da dosljedno sačuvamo svoju autonomiju i nezavisnost i ne prihvatamo bilo kakva nametanja i uslovljavanja koja bi mogla kompromitovati naše misije, principe i ciljeve za koje se zalažemo.

 

8. KOMUNIKACIJA I SARADNJA

8.1. U svim našim aktivnostima zalažemo se za jačanje duha i atmosfere saradnje, u najboljem interesu korisnika naših usluga, promovišući i dosljedno se pridržavajući standarda utvrđenih u ovom Kodeksu, kao osnovnom mjerilu naših odnosa unutar civilnog društva te odnosima sa javnošću.

8.2. U našim aktivnostima i odnosima sa trećim licima, promovišemo kulturu dijaloga te poštujemo principe nenasilne komunikacije i promovisanja kulture agrumentovanog dijaloga.

8.3. Promovišemo sklad, timski rad i dosljedno se pridržavamo standarda utvrđenih u ovom Kodeksu kao osnovnog mjerila naših odnosa, kako unutar sektora tako i u našim odnosima sa vladinim i poslovnim sektorom u društvu.

 

9. EKOLOŠKA SVIJEST

9.1. U našim ukupnim aktivnostima odgovorno pristupamo i odnosimo se prema pitanju brige za očuvanje zdrave životne sredine na cjelokupnom geografskom području našeg djelovanja, nastojeći promovisati i primijeniti najviše  međunarodne standarde u toj oblasti.

 

10. ODRŽIVOST

10.1. Nastojimo osigurati da svi naši programi budu koncipirani uz redovne konsultacije s predstavnicima lokalnih zajednica u kojima djelujemo i u saradnji sa svim drugim zainteresovanim partnerima. Maksimalno se trudimo da osiguramo trajnu samoodrživost naših projekata u lokalnim zajednicama tako što ih implementiramo na način koji će omogućiti da oni postanu svojina građana.

11.2. Svojim ukupnim konkretnim aktivnostima u zadovoljavanju osnovnih životnih potreba zajednice i njenih članova nastojimo se nametnuti i afirmisati kao njihov legitimni i pouzdani partner.

 

11. DRUŠTVENI UTJECAJ

11.1. Promovišemo i razvijamo jasne i mjerljive pokazatelje uspjeha naših programskih i projektnih aktivnosti s ciljem da osiguramo njihovu efikasnost, povećamo njihov praktični značaj za korisnike kroz poštivanje principa transparentnosti i odgovornosti u našemdjelovanju.

11.2. Ustanovljavamo različita sredstva i mehanizme za praćenje i evaluaciju rezultata naših aktivnosti u odnosu na postavljene dugoročne i kratkoročne ciljeve. Ustanovit ćemo odgovarajuće mehanizme za internu i vanjsku evaluaciju transparentnosti i odgovornosti u našem radu.

11.3. Spremni smo javno prezentirati rezultate izvršene ocjene i evaluacije naših aktivnosti.

 

12.JAVNOST KODEKSA

potpis
 Mirko Klarin

12.1. Kodeks je objavljen na web-stranici SENSE Centra za Tranzicijsku Pravdu www.sensecentar.org

 

U Puli, 22.09.2020.                                                                                                               Direktor: